top of page
Logo 2021_edited_edited_edited_edited_ed

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De fotograaf; Lotte Schriek, KVK 80085520, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

De opdrachtgever; de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard.

Opdracht; de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Offerte; alle aanbiedingen van de fotografie aan de opdrachtgever waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst; de overeenkomst van een opdracht tussen Lotte Schriek (de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (opdrachtgever).

Schriftelijk; hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Annuleren; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

Voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbod

 • Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf

 • Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet de fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave

Artikel 4. Tarieven

 • De diensten van de fotograaf ten behoeve de Opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van een halve dagtarief of een dagtarief en (bij uitzondering) een overuurtarief

 • Alle nader te noemen tarieven en toeslagen zijn exclusief BTW

Tenzij schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing;

 • Halve Dagtarief; Een halve dag bestaat uit 4 uren en dient te eindigen om 13.00 uur.

 • Dagtarief; Tenzij het halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal aan Opdrachtgever het dagtarief worden berekend, ongeacht de tijd dat de fotograaf ter beschikking is geweest voor Opdrachtgever. Onder een werkdag worden 8 werkuren gerekend.

 • Overuren; Overuren worden altijd naar boven afgerond naar hele uren. Bij een hele dag boeking worden overuren berekend o.b.v. 1/8 van het dagtarief met een maximum van 2 overuren. Anders worden overuren doorberekend op basis van het dan geldende standaard (over)uurtarief van de fotograaf . Uren en overuren voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van de fotograaf.

 • Reis- en verblijfskosten; De reis- en verblijfskosten voor boekingen dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed. Reiskosten vergoeding bedraagt €0,40 per km.

 • De kosten voor buitenlandse reizen moeten vooraf door de Opdrachtgever worden voldaan;

 • Reistijdvergoeding; Bij dagboekingen worden geen reistijd in rekening gebracht, tenzij de dagboeking in het buitenland is; voor deze reisdagen geldt 50% van het geldende dagtarief.

 

Artikel 5. Toeslag

In de volgende gevallen zijn er toeslagtarieven van toepassing. Deze tarieven worden door de fotograaf op eerste verzoek aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt

 • Werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 100% van het dagtarief van de fotograaf doorberekend

 • Indien de gemaakte beelden van de fotograaf in commercials, shows, film, televisie of video-opnamen verschijnt of wordt gebruikt voor onder meer posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boemerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams en bussen en in het algemeen elk gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen de fotograaf en de Opdrachtgever overeengekomen gebruik

 • Indien de gemaakte beelden van de fotograaf in meerdere en of andere landen dan Nederland worden gebruikt, gebruik door derden, gebruik ten behoeve van POS materiaal, beursmateriaal, billboards, abri’s rijdende reclame, tv/bioscoopcommercials, videoclips, boekomslagen, verpakkingen, online bannering, shows, presentaties etc.

 

Artikel 6. Gebruik

 • Het gebruik van de afbeeldingen is alleen voor de afgesproken doeleinden toegestaan. 

 

Artikel 7. Levering

 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 • Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee werk weken nadat ze door opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd/verzonden.

 • RAW-bestanden worden niet geleverd, tenzij anders overeengekomen

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag een standaard vergoeding van €75 verschuldigd evenals de standaard wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 9. Bewaartermijn

 • De uiteindelijke selectie van (RAW) fotobestanden worden 1 jaar na levering bewaard. De gehele serie wordt echter maar 1 maand bewaard, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 • Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeenkomen.

 • Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder het verliezen of falen van computers, camera(’s) of geheugenkaarten kan de opdrachtgever fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 11. Faillissement/surséance

 • Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

Artikel 12. Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13. Auteursrecht

 • Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 • Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 14. Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.

 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 17. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

bottom of page